ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Οι Τεχνικές Ασφαλίσεις είναι ένας τομέας ταχύτατα αναπτυσσόμενος δεδομένου ότι οι καλύψεις του
αφορούν την υψηλή τεχνολογία που ραγδαία μπαίνει στη ζωή μας (ασφάλιση ηλεκτρονικού
εξοπλισμού), τον μηχανολογικό εξοπλισμό που υπάρχει σε όλα τα εργοστάσια και όλα τα έργα που
πραγματοποιούνται.

Ενδεικτικά παραδείγματα τεχνικών ασφαλειών:

  • Ασφάλιση ηλεκτρονικόυ εξοπλισμού
  • Ασφάλιση τεχνικών έργων
  • Ασφάλιση ανέγερσης κτιρίων
  • Ασφάλιση μηχανικών βλαβών κλπ