ΙΔΙΩΤΕΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ασφάλιση νομικής προστασίας είναι ένα πολύ σημαντικό συμβόλαιο που δεν πρέπει να λείπει από
κανέναν ιδιώτη.
Καλύπτει τον ασφαλισμένο στις εξής περιπτώσεις :


1) Όταν ο ασφαλισμένος ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του θελήσει να διεκδικήσει αποζημίωση
από τον υπαίτιο τρίτο ή την ασφαλιστική του εταιρία για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που
προκαλούνται σ΄ αυτόν ή σε περιουσιακά του στοιχεία και ακίνητα.
2) Όταν ο ασφαλισμένος ή τα μέλη της οικογένειάς του πρέπει να υπερασπίσουν τον εαυτό τους
σε ποινικά δικαστήρια για απόκρουση κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση ποινικών,
αστυνομικών, υγειονομικών και τροχαίων διατάξεων εξ αμελείας.
3) Όταν προκύψουν διαφορές του ασφαλισμένου ή των μελών της οικογενείας του κατά την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με εξηρτημένη σχέση εργασίας με τον εργοδότη, είτε
αυτές αφορούν διεκδίκηση είτε απόκρουση απαιτήσεων π.χ. υπερωρίες, άδειες, καταγγελίες
συμβάσεων, αποζημιώσεις κλπ.
4) Όταν δημιουργηθούν διαφορές με τα ασφαλιστικά τους ταμεία (σύνταξης και περίθαλψης)
5) Όταν χρειάζεται η συμβουλή ενός δικηγόρου για υποθέσεις οικογενειακού και κληρονομικού
δικαίου καθώς και εκούσιας δικαιοδοσίας
6) Στις διαφορές από ενοχικές συμβάσεις της καθημερινής ζωής όπως: αγορές και πωλήσεις
αντικειμένων, επισκευές, δάνεια, ιδιωτικά γραμμάτια, παροχή υπηρεσιών κλπ.
7) Στις μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας του ασφαλισμένου (με ειδικό
επασφάλιστρο μπορεί να καλυφθούν και διαφορές ιδιοκτητών που εκμεταλλεύονται
καταστήματα ή διαμερίσματα) Στις διαφορές με την ασφαλιστική του εταιρία από συμβόλαια
ζωής, πυρός, κλοπής, ατυχημάτων κλπ.

 

Οι δικηγορικές αμοιβές είναι ιδιαίτερα υψηλές και ένα συμβόλαιο με κόστος που κυμαίνεται από €30
έως €150/έτος περίπου, σίγουρα είναι μια έξυπνη κίνηση.