ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Τα προγράμματα ασφάλισης φωτοβολταϊκου πάρκου εξασφαλίζουν ολοκληρωμένη κάλυψη των
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων απέναντι σε κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν και φυσικά να
επηρεάσουν τα έσοδα που θα είχατε από την πώληση της παραγόμενης ενέργειας.

 

Με τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου διασφαλίζετε την απρόσκοπη λειτουργία του κάθε
φωτοβλταϊκου πάρκου έναντι κάθε κινδύνου.

 

Η ασφάλιση Κ.Π.Κ. (κατά παντός κινδύνου) καλύπτει οποιαδήποτε απρόβλεπτη και ξαφνική φυσική
απώλεια ή ζημιά, από οποιαδήποτε αιτία.

 

Ενδεικτικά καλύπτονται:
Πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, καιρικά φαινόμενα,
σεισμός, τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες, μηχανικές βλάβες κ.τλ