ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Ασφαλίζονται μονάδες υδατοκαλλιέργειας δηλαδή ιχθυογεννητικοί σταθμοί, μονάδες εντατικής
πάχυνσης στη θάλασσα, σε γλυκά νερά και στην ξηρά.

 

Ενδεικτικές καλύψεις:

  • Διαφυγή Ιχθυδίων
  • Θάνατο από οποιαδήποτε αιτία
  • Ασθένειες
  • Κλοπή
  • Κακόβουλές Ενέργειες

Παράλληλα υπάρχει δυνατότητα κάλυψης και για τους ιχθυογεννητικούς σταθμούς παραγωγής γόνου με τον ίδιο τρόπο.