ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

Τα προγράμματα Ασφάλισης Πληρωμάτων Πλοίων καλύπτουν με ομαδική ασφάλεια την Αστική
Ευθύνη του πλοιοκτήτη απέναντι στα πληρώματα που εργάζονται κάτω από μια ειδικότητα στα
διάφορα πλοία των ναυτιλιακών εταιριών, όπου προσλαμβάνονται.

 

Κύριες καλύψεις:


1. Θάνατος
2. Μόνιμη ολική ανικανότητα
3. Μόνιμη μερική ανικανότητα
4. Πρόσκαιρη ανικανότητα
5. Νοσοκομειακή περίθαλψη
6. Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

 

Επιπλεόν σε κάθε ατύχημα ή ασθένεια που θα συμβεί εκτός της ελληνικής επικράτειας και απαιτείται η
επιστροφή του μέλους στην Ελλάδα ή στον τόπο της μόνιμης κατοικίας ή/και μεταφοράς στο εξωτερικό
σε νοσοκομείο καλύπτονται τα έξοδα του ταξιδιού.
Τέλος αν απαιτείται η αντικατάσταση μέλους του πληρώματος του οποίου η σύμβαση λύθηκε λόγω
ασθενείας ή ατυχήματος καταβάλλεται στον ασφαλισμένο το αντίστοιχο προσυμφωνημένο ποσό.