ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ασφάλιση μεταφορών καλύπτει όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα (εισαγωγές – εξαγωγές – εσωτερικές διακινήσεις) από φυσική ζημία ή απώλεια για λογαριασμό των ιδιοκτητών τους καθώς και
την Αστική Ευθύνη των ∆ιαμεταφορέων για ζημίες που θα προκληθούν στα μεταφερόμενα
εμπορεύματα τρίτων. Συγκεκριμένα, προσφέρεται η ασφάλιση των εμπορευμάτων ή της Ευθύνης κατά
τη μεταφορά τους ανεξάρτητα από την κατηγορία τους, τα οποία διακινούνται με οποιοδήποτε
αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο (φορτηγό, αυτοκίνητο, πλοίο, αεροπλάνο.

 

Οι ασφαλίσεις μεταφορών ακολουθούν τόσο τις διεθνώς αναγνωρισμένες Ρήτρες όσο και τις
εφαρμοσμένες στην Ελληνική Αγορά.


Ρήτρα Α
Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι εκτός απο τις πάγιες εξαιρέσεις. Οι κατωτέρω καλύψεις θεωρούνται
βασικές και μπορεί να συμπληρωθούν με άλλες καλύψεις και σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε
φορτίου.


Ρήτρα Β
Καλύπτονται οι κίνδυνοι της ρήτρας Γ και επιπλέον σεισμός, ηφαιστιακή έκρηξη, κεραυνός, αρπαγή
απο τα κύματα, είσοδος νερού απο θάλασσα, λίμνη ή ποταμό και απώλεια ολόκληρων δεμάτων απο
πτώση τους κατα τη διάρκεια του ταξιδιού, τη φόρτωση και την εκφόρτωση.


Ρήτρα Γ
Καλύπτεται η απώλεια του φορτίου λόγω ολικής απώλειας του μεταφορικού μέσου και χωρίς καμία
συνεισφορά σε γενική αβαρία ή σώστρα.