ΙΔΙΩΤΕΣ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ορισμός της Αστικής Ευθύνης:

Πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια,
σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει.

Το γενικό και ευρύ νόημα του ορισμού αυτού δεν οριοθετεί με σαφή τρόπο τις απαιτήσεις που μπορεί
να θέσει ο εκάστοτε θιγόμενος σε βάρος του υπαίτιου που προκάλεσε την ζημιά.
Η κάλυψη της Γενικής Αστικής Ευθύνης προς τρίτους για οικογενειάρχες, για τυχόν λάθη ή παραλήψεις
μελών της οικογένειας προς τρίτους, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σημείο στήριξης για κάθε ιδιώτη.