ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Όλοι οι επαγγελματίες και, πολύ περισσότερο, όλες οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων
τους, έχουν σημαντικές υποχρεώσεις και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες ευθύνες έναντι εργαζομένων,
πελατών, προμηθευτών, μετόχων, ακόμη και έναντι του περιβάλλοντος.

 

Τις ευθύνες αυτές οφείλουν (είτε από το Νόμο, είτε όχι) να τις καλύπτουν με τα κατάλληλα
ασφαλιστήρια επαγγελματικής αστικής ευθύνης.

 

Σε ένα οικονομικό – επιχειρηματικό περιβάλλον που αλλάζει και «σκληραίνει», η Ασφάλιση της
επαγγελματικής ευθύνης δεν είναι «πολυτέλεια» αλλά «επένδυση» . Επένδυση που η οικονομική κρίση
αλλά και οι ευρύτερες θεσμικές εξελίξεις της ευρωπαϊκής αγοράς (προστασία παταναλωτή κλπ), την
καθιστούν απολύτως αναγκαία και στη χώρα μας.